قبل از سفارش این مطالب را بخوانید:

نکات مهم طراحی برد SMD

استانداردهای مونتاژ SMD قبل از تولید

آشنایی با کارگاه مونتاژ SMD