نوشته‌ها

روش صحیح لحیم کاری

روش صحیح لحیم کاری و تجهیزات آن

روش صحیح لحیم کاری بردهای SMD و DIP یادگیری روش صحیح لحیم کاری یکی از مهارت های ضروری برای هر کسی است که وارد دنیای الکترونیک می شود. هرچند می شود بدون حتی یک بار دست گرفتن هویه هم الکترونیک آموخت، اما خواهید دید همین مهارت کوچک خود چه نکات مه…