نمونه کارها

نمونه کار مونتاژ برد BMS-R3

نام سفارش :BMS-R3 نوع سفارش : مونتاژ smd

نمونه کار مونتاژ برد BMS-R2

نام سفارش : BMS-R2 نوع سفارش : مونتاژ smd

نمونه کار مونتاژ برد Touch220

نام سفارش : Touch220 نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ برد power

نام سفارش :power نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ SMD برد DRV1

نام سفارش : DRV1 نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ SMD برد Switch

نام سفارش :Switch نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ SMD برد LINE LED

نام سفارش : LINE LED نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ SMD برد RF

نام سفارش :RF نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ SMD برد simense

نام سفارش : simesnse نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ SMD برد GPS Modem

نام سفارش : GPS Modem نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه‌کار مونتاژ DIP محافظ برق

نام سفارش : محافظ برق نوع سفارش : مونتاژ DIP  

نمونه کار مونتاژ برد فرستنده و گیرنده

نام سفارش : فرستنده و گیرنده نوع سفارش : مونتاژ DIP

نمونه کار چاپ و مونتاژ برد GPS

نام سفارش : GPS نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار چاپ برد ENG

نام سفارش : ENG نوع سفارش : متالیزه دو رو  

نمونه کار مونتاژ SMD برد MB1

نام سفارش :MB1 نوع سفارش : مونتاژ SMD تعداد : 5000 عدد کاربری : محافظ برق

نمونه کار مونتاژ دسته کنترلی

نام سفارش : دسته کنترلی تعداد سفارشی : 2200 عدد کاربری : _