نام سفارش: Papilio

تعداد سفارش: ۳۰ عدد

کاربری محصول: برد توسعه FPGA