نمونه کارها

نمونه کار مونتاژ برد TBJ

نام سفارش :TBJ نوع سفارش : مونتاژ smd

نمونه کار مونتاژ برد AI

نام سفارش : AI نوع سفارش : مونتاژ smd

نمونه کار مونتاژ برد UG12

نام سفارش : UG12 نوع سفارش : مونتاژ smd

نمونه کار مونتاژ برد Modem

نام سفارش : Modem نوع سفارش : مونتاژ smd

نمونه کار مونتاژ برد ATO

نام سفارش : ATO نوع سفارش : مونتاژ smd , dip

نمونه کار مونتاژ برد BMS-R3

نام سفارش :BMS-R3 نوع سفارش : مونتاژ smd

نمونه کار مونتاژ برد BMS-R2

نام سفارش : BMS-R2 نوع سفارش : مونتاژ smd

نمونه کار مونتاژ برد Touch220

نام سفارش : Touch220 نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ برد power

نام سفارش :power نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ SMD برد DRV1

نام سفارش : DRV1 نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ SMD برد Switch

نام سفارش :Switch نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ SMD برد LINE LED

نام سفارش : LINE LED نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ SMD برد RF

نام سفارش :RF نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ SMD برد GPS Modem

نام سفارش : GPS Modem نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه‌کار مونتاژ DIP محافظ برق

نام سفارش : محافظ برق نوع سفارش : مونتاژ DIP  

نمونه کار مونتاژ برد فرستنده و گیرنده

نام سفارش : فرستنده و گیرنده نوع سفارش : مونتاژ DIP